Nov 7, 2015

[Knitting] Little Red bonnet - Mũ cho em bé 0~3 tuổi

Difficult - Độ khó2/5
Size: 0-3M, 6-12M, 18-24M, 3Y+ (Mũ cho bé 0-3 tuổi)


1. Materials and tool - Nguyên vật liệu: 
- DK weight yarn: under 50gr
- Needles: 3.75mm

Len: dưới 50gr len Milk cotton
Kim đan size 3.75mm

2. Stitch - Mũi đan:
- k: knit, đan xuống
- p: purl, đan lên

3. Tutorial - Cách đan